Tìm kiếm vị trí tuyển dụng

Kết quả: 871


STT Vị trí Ngành nghề Đơn vị tuyển dụng Địa điểm SL Ngày đăng Ngày hết hạn
1 CB Nhân sự tổng hợp Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 2 19/02/2020 29/02/2020
2 Cán bộ Quan hệ Doanh nghiệp Quan hệ khách hàng Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 18/02/2019 26/02/2020
3 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 17/02/2019 26/02/2020
4 Cán bộ PR (Phụ trách nội dung) PR/ Marketing Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 17/02/2019 26/02/2020
5 Cán bộ Truyền thông Truyền thông Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 1 17/02/2019 26/02/2020
6 CB Truyền thông nội bộ Truyền thông Đại học FPT Hà Nội 2 17/02/2020 25/02/2020
7 CB Tư vấn Tuyển sinh Chăm sóc khách hàng Đại học FPT Hà Nội 3 17/02/2020 25/02/2020
8 Giảng viên IT (Software Engineering) Công nghệ thông tin Đại học FPT Hà Nội 8 01/02/2020 31/03/2020
9 Trưởng phòng Dịch vụ sinh viên Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 18/02/2020 29/02/2020
10 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ Nhân sự Đại học FPT Hà Nội 2 17/02/2020 29/02/2020
11 CB Phát triển phần mềm Công nghệ thông tin Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/02/2020 25/02/2020
12 CB Tư vấn Tuyển sinh (MSE) Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Viện Quản trị & Công nghệ FSB Hà Nội 1 12/02/2019 23/02/2020
13 Cán bộ Y tế Ngành Y tế Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/02/2020 20/02/2020
14 Cán bộ Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Trường Trung học Phổ thông FPT Hà Nội 1 12/02/2020 20/02/2020
15 CB Marketing Online Marketing Online Trường TH & THCS FPT Cầu Giấy Hà Nội 1 12/02/2020 26/02/2020
16 CB Tư vấn Tuyển sinh Marketing/Tư vấn/Tiếp thị Đại học Greenwich (Việt Nam) Hà Nội 2 12/02/2019 26/02/2020
17 CB Phụ trách Xây dựng cơ bản Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1 03/02/2020 29/02/2020
18 CB Phụ trách Hệ thống cấp thoát nước Xây dựng Đại học FPT Hà Nội 1 03/02/2020 29/02/2020
19 Cán bộ Phát triển chương trình ngành Quản trị kinh doanh Nghiên cứu và phát triển Đại học FPT Hà Nội 1 12/02/2020 29/02/2020
20 Trưởng phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác quốc tế Giáo dục Đại học FPT Hà Nội 1 05/02/2020 10/03/2020